NetPOS

 1. Zgłoszenia serwisowe rejestrowane są w systemie poprzez mail wysłany przez Klienta na adres serwis@netpos.com.pl
 2. Rejestrując zgłoszenie serwisowe Klient oświadcza, iż zna i akceptuje poniższe zasady świadczenia usług serwisowych. 
 3. Zgłoszenia serwisowe można przesyłać na adres mail przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 
 4. Po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie Klient otrzymuje powiadomienia mailowe zawierające:
  • Unikalny numer zgłoszenia
  • Dane Konsultanta realizującego zgłoszenie (po przyjęciu zgłoszenia do realizacji) 
  • Informację o roziązaniu zgłoszenia i jego zamknięciu 
 5. Klient w toku realizacji zgłoszenia może być również proszony o podanie dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego problemu – w takim układzie prosimy o mailową odpowiedź bez zmiany tytułu maila w celu zapewnienia ciągłości korespondencji.
 6. Klient ma prawo do otrzymania raportu zawierającego wykaz zgłoszeń z danego okresu czasu wraz z informacjami na temat opisu problemu, sposobu jego rozwiązania, osoby Konsultanta, który zrealizował zgłoszenie oraz czasu jaki został poświęcony na obsługę zgłoszenia. 
 7. Telefon serwisowy – 573 580 810 – dostępny jest:
  • Dla Klientów z umowami ryczałtowymi – codziennie w godzinach pracy serwisu zgodnie z zapisami w zamówieniu/umowie 
  • Dla pozostałych Klientów – serwis incydentalny – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 
 8. Telefon Klienta do Działu Serwisu powinien być poprzedzony zgłoszeniem mailowym wysłanym na adres serwis@netpos.com.pl 
 9. Usługi serwisowe świadczone są telefonicznie lub zdalnie przez łącze internetowe. Dla trybu zdalnego Klient zobowiązany jest udostępnić zdalne połączenie internetowe do komputerów/serwerów. 
 10. Minimalny czas realizacji telefonicznego lub zdalnego zgłoszenia serwisowego to 0,5 godziny. Czasochłonność realizacji zgłoszenia rozliczana jest z dokładnością do 0,5 godziny. 
 11. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie lub telefonicznie warunki wizyty serwisowej w lokalu/obiekcie Klienta ustalane są indywidualnie. Pisemna (mailowa) akceptacja przez Klienta tych warunków jest konieczna dla przystąpienie do prac serwisowych w trybie wizyty bezpośredniej.
 12. Klienci serwisowani są w oparciu o jedną z dwóch zasad:
  • Ryczałt (umowa ryczałtowa) – stała umowa, w ramach której w zamian za stałą miesięczną opłatę Klient ma prawo do określonej w zamówieniu/umowie ilości godzin usług serwisowych; umowa określa również czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej; zakresem usług serwisowych w umowie ryczałtowej nie są objęte następujące usługi: odtwarzanie uszkodzonych baz danych i przywracanie stanowisk roboczych po awarii, uruchamianie nowych stanowisk roboczych, szkolenie pracowników – takie usługi realizowane są w ramach odrębnej wyceny 
  • Incydent – brak stałych opłat – serwis świadczony jest incydentalnie; brak formalnego zamówienia/umowy oznacza również brak zobowiązań NetPOS co do czasu reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej 
 13. Rozróżniane są dwa tryby zgłoszeń serwisowych:
  • Awaria krytyczna – uniemożliwiająca prowadzenie sprzedaży w lokalu/obiekcie Klienta – czas reakcji serwisowej na takie zgłoszenie jest dla umów ryczałtowych gwarantowany zgodnie z zapisem w umowie 
  • Zgłoszenie zwykłe – każde inne od powyższego 
 14. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej (określony w umowie ryczałtowej) liczony jest w godzinach pracy serwisu. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej oznacza czas potrzebny na podjęcie działań serwisowych a nie czas usunięcia awarii. 
 15. W dni wolne od pracy priorytetowo traktowane są zgłoszenia awarii krytycznych. 
 16. Realizacja zgłoszenia rozpoczyna się w momencie przypisania go do Konsultanta. 
 17. Z tytułu realizacji zgłoszenia Klient zostanie obciążony (nie dotyczy zgłoszeń uznanych za reklamacyjne/gwarancyjne):
  • Dla umów ryczałtowych – na zasadach określonych w zamówieniu/umowie dla prac realizowanych telefonicznie bądź zdalnie lub na kwotę 150 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych bezpośrednio w lokalu/obiekcie Klienta; koszt wizyty bezpośredniej w lokalu/obiekcie Klienta zostanie powiększony o koszt dojazdu (odległość liczona w obie strony) liczony według aktualnej ustawowej stawki za kilometr przebiegu samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm
  • Dla serwisu incydentalnego – na kwotę 125 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych telefonicznie bądź zdalnie lub na kwotę 150 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych bezpośrednio w lokalu/obiekcie Klienta; koszt wizyty bezpośredniej w lokalu/obiekcie Klienta zostanie powiększony o koszt dojazdu (odległość liczona w obie strony) liczony według aktualnej ustawowej stawki za kilometr przebiegu samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm 
  • Powyższe stawki zostaną powiększone dla prac realizowanych poza godzinami pracy serwisu (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00) – tylko awarie krytyczne:
   • o 50% – dla prac realizowanych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-22.00
   • o 100% – dla prac realizowanych w soboty i niedziele w godzinach 8.00-22.00
   • o 200% – dla prac realizowanych w święta (przez całą dobę) oraz dni robocze od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele w godzinach 22.00-9.00
 18. Faktura z tytułu realizacji zgłoszeń serwisowych będzie wystawiona po zakończeniu realizacji zgłoszenia nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszenie zostało zakończone.
 19. Dział Serwisu może odmówić wykonania usługi w przypadku zaległości w spłacie należności od Klienta. Może też wymagać dokonania przedpłaty na poczet wykonania usługi serwisowej w przypadku gdy w przeszłości Klient regulował należności ze znacznym opóźnieniem. 
 20. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dział Serwisu 

e-mail: serwis@netpos.com.pl

telefon – 573 580 810 – telefon do Działu Serwisu powinien być poprzedzony zgłoszeniem mailowym na powyższy adres 

Biuro Obsługi Klienta 

e-mail: bok@netpos.com.pl

NetPOS Sp. z o.o. 
ul. Ossendowskiego 4, 93-228 Łódź
www.netpos.com.pl
NIP: 7282800470, REGON: 360309922, KRS: 0000534685 

Wybierz pola, które mają być pokazane. Inne będą ukryte. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
 • Obraz
 • Cena
 • Zapasy
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Informacje dodatkowe
 • Atrybuty
Kliknij na zewnątrz, aby ukryć pasek porównania
Porównaj
Koszyk zamknij