Zasady świadczenia usług serwisowych 

 • Zgłoszenia serwisowe rejestrowane są w systemie poprzez mail wysłany przez Klienta na adres serwis@netpos.com.pl
 • Rejestrując zgłoszenie serwisowe Klient oświadcza, iż zna i akceptuje poniższe zasady świadczenia usług serwisowych. 
 • Zgłoszenia serwisowe można przesyłać na adres mail przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie Klient otrzymuje powiadomienia mailowe zawierające:
  • Unikalny numer zgłoszenia
  • Dane Konsultanta realizującego zgłoszenie (po przyjęciu zgłoszenia do realizacji) 
  • Informację o zamknięciu zgłoszenia 
 • Klient w toku realizacji zgłoszenia może być również proszony o podanie dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego problemu – w takim układzie prosimy o mailową odpowiedź bez zmiany tytułu maila w celu zapewnienia ciągłości korespondencji.
 • Klient ma prawo do otrzymania raportu zawierającego wykaz zgłoszeń z danego okresu czasu wraz z informacjami na temat opisu problemu, sposobu jego rozwiązania, osoby Konsultanta, który zrealizował zgłoszenie oraz czasu jaki został poświęcony na obsługę zgłoszenia. 
 • Telefony serwisowe dostępne są: 
  • W godzinach pracy serwisu zgodnie z zapisami w zamówieniu/umowie - dla umów ryczałtowych 
  • W godzinach 8-17 w dni robocze od poniedziałku od piątku - dla serwisu incydentalnego 
 • Usługi serwisowe świadczone są telefonicznie lub zdalnie przez łącze internetowe z siedziby firmy NetPOS. Dla trybu zdalnego Klient zobowiązany jest udostępnić zdalne połączenie internetowe do komputerów/serwerów. 
 • Minimalny czas realizacji telefonicznego lub zdalnego zgłoszenia serwisowego to 0,5 godziny. Czasochłonność realizacji zgłoszenia rozliczana jest z dokładnością do 0,5 godziny. 
 • W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie lub telefonicznie warunki wizyty serwisowej w lokalu/obiekcie Klienta ustalane są indywidualnie. Pisemna (mailowa) akceptacja przez Klienta tych warunków jest konieczna dla przystąpienie do prac serwisowych w trybie wizyty bezpośredniej.
 • Klienci serwisowani są w oparciu o jedną z dwóch zasad: 
  • Ryczałt (umowa ryczałtowa) - stała umowa, w ramach której w zamian za stałą miesięczną opłatę Klient ma prawo do określonej w zamówieniu/umowie ilości godzin usług serwisowych; umowa określa również czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej; zakresem usług serwisowych w umowie ryczałtowej nie są objęte następujące usługi: odtwarzanie uszkodzonych baz danych i przywracanie stanowisk roboczych po awarii, uruchamianie nowych stanowisk roboczych, szkolenie pracowników – takie usługi realizowane są w ramach odrębnej wyceny 
  • Incydent - brak stałych opłat - serwis świadczony jest incydentalnie; brak formalnego zamówienia/umowy oznacza również brak zobowiązań NetPOS co do czasu reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej 
 • Rozróżniane są dwa tryby zgłoszeń serwisowych: 
  • Awaria krytyczna - uniemożliwiająca prowadzenie sprzedaży w lokalu/obiekcie Klienta - czas reakcji serwisowej na takie zgłoszenie jest dla umów ryczałtowych gwarantowany zgodnie z zapisem w umowie 
  • Zgłoszenie zwykłe - każde inne od powyższego 
 • Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awaii krytycznej (określony w umowie ryczałtowej) liczony jest w godzinach pracy serwisu. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii krytycznej oznacza czas potrzebny na podjęcie działań serwisowych a nie czas usunięcia awarii. 
 • Realizacja zgłoszenia rozpoczyna się w momencie przypisania go do Konsultanta. 
 • Z tytułu realizacji zgłoszenia Klient zostanie obciążony (nie dotyczy zgłoszeń uznanych za reklamacyjne/gwarancyjne): 
  • Dla umów ryczałtowych - na zasadach określonych w zamówieniu/umowie dla prac realizowanych telefonicznie bądź zdalnie lub na kwotę 125 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych bezpośrednio w lokalu/obiekcie Klienta; koszt wizyty bezpośredniej w lokalu/obiekcie Klienta zostanie powiększony o koszt dojazdu (odległość liczona w obie strony) liczony według aktualnej ustawowej stawki za kilometr przebiegu samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm
  • Dla serwisu incydentalnego: 
   • Na kwotę 99 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych telefonicznie bądź zdalnie lub na kwotę 125 zł netto za każdą godzinę prac realizowanych bezpośrednio w lokalu/obiekcie Klienta; koszt wizyty bezpośredniej w lokalu/obiekcie Klienta zostanie powiększony o koszt dojazdu (odległość liczona w obie strony) liczony według aktualnej ustawowej stawki za kilometr przebiegu samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm 
   • Powyższe stawki zostaną powiększone dla prac realizowanych poza godzinami pracy serwisu (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17):
    • o 50% - dla prac realizowanych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 17-22
    • o 100% - dla prac realizowanych w soboty i niedziele w godzinach 8-22
    • o 200% - dla prac realizowanych w święta (przez całą dobę) oraz dni robocze od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele w godzinach 22-8
 • Faktura z tytułu realizacji zgłoszeń serwisowych będzie wystawiona po zakończeniu realizacji zgłoszenia nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszenie zostało zakończone.
 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dział Serwisu 

tel. 42 233 82 98 lub 42 307 03 58
e-mail: serwis@netpos.com.pl

Biuro Obsługi Klienta 

tel. 42 307 03 58
e-mail: bok@netpos.com.pl

NetPOS Sp. z o.o. 
ul. Ossendowskiego 4, 93-228 Łódź
www.netpos.com.pl
NIP: 7282800470, REGON: 360309922, KRS: 0000534685